Velikonoce - 2021 u sv. Kosmy a Damiána

Úterý 30.3. 17.00h - VPD

Čtvrtek 1.4. 10.00h - liturgie sv. Basila

Pátek 2.4. 10.00h - večerňa s ukládáním plaščanice

Neděle 4.4. 12.00h - paschální liturgie s žehnáním
                                    pokrmů

Úterý 6.4. liturgie 17.00h

A dále dle běžného harmonogramu.

 

Vánoční bohoslužby u sv. Kosmy a Damiána 2020


24.12. od 15h

25.12. od 11h

27.12. od 12h

31.12. od 10.30h

3.1. od 12h – svěcení vody (Jordán)

5.1. od 17h

7.1. od 17h


Oznámení: Bohoslužby jsou obnoveny v plném rozsahu. Je nutné dodržovat hygienická nařízení. Pro více informací viz www.exarchat.cz

OZNÁMENÍ

   Bohoslužby jsou až do odvolání bez účasti lidu z důvodu epidemiologické situace. Pro víc informací sledujte stránky www.exarchat.cz 


                                Vánoční bohoslužby 

                           v kostele sv. Kosmy a Damiána 2019

        Neděle před narozením Páně (Svatých otců) 22.12. - 12h


        Předsvátek narození Ježíše Krista (Štědrý den) 24.12. - 15h


        Narození podle těla našeho Pána a Boha, Spasitele Ježíše Krista - 25.12. - 12h


        Sbor Přesvaté Bohorodičky a sv. Josefa 26.12. - 12h


        Neděle po narození Krista 29.12. - 12h


        Melánie Římská (prep.) 31.12. - 12h

        Neděle před Zjevením Páně 5.1. 2020 - 12h (Svěcení vody)

Rozpis bohoslužeb ve Svatý a velký týden
Kostel sv. Kosmy a Damiána (Gregoriánský kalendář)
Všechny zde uvedené bohoslužby budou slouženy v češtině, kromě Paschální utreně, která bude sloužena v církevní slovanštině

Svaté a velké úterý 16.4.
17:00         Velké povečeří

Svatá a velká středa 17.4.
17:00         Liturgie předem posvěcených darů (o. Tomáš Mrňávek)

Svatý a velký čtvrtek 18.4.
16:30         Velká večerní s liturgií (o. Tomáš Mrňávek)

Svatý a velký pátek 19.4.
10:00         Královské hodinky + Jeruzalémská jitřní (o. Tomáš Mrňávek)

Velká a svatá sobota 20.4.
10.00         Liturgie sv. Basila (o. Karel Soukal)

Svatá a velká neděle Paschy 21.4.
03:30         Paschální jitřní (o. Karel Soukal)
12:00         Liturgie sv. Jana Zlatoústého (o. Tomáš Mrňávek)


Velký půst cesta k Pasše“

    Zveme Vás k prožívání Velkopostní doby v duchu byzantsko-slovanské tradice do chrámu sv. Kosmy a Damiána v pražských Emauzích (Na Slovanech).
    Byzantsko-slovanská tradice má pro postní dobu celou řadu bohoslužeb, které přispívají k prohloubení kajícnosti a připravují věřící na velikonoční setkání se vzkříšeným Kristem.
Mezi nejdůležitější patří obřad Liturgie předem posvěcených darů a také modlitba Velkého kajícího kánonu sv. Ondřeje Krétského.
    Zde je přehled bohoslužeb Velkopostní doby v průběhu pracovního týdne. Tyto bohoslužby jsou slouženy v českém jazyce.
    Nedělní rozpis liturgií je nezměněn a pořad bohoslužeb na Strastný týden a Světlý týden bude zveřejněn na konci března.
Postní týden
Datum
Čas
Bohoslužby
1.
5. března 2019 (úterý)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (P. Jan Kotas)
1.
7. března 2019 (čtvrtek)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (o. Tomáš Mrňávek)
2.
12. března 2019 (úterý)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (P. Jan Kotas)
2.
14. března 2019 (čtvrtek)
17 hodin
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
3.
19. března 2019 (úterý)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (P. Jan Kotas)
3.
21. března 2019 (čtvrtek)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (o. Tomáš Mrňávek)
4.
26. března 2019 (úterý)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (P. Jan Kotas)
4.
28. března 2019 (čtvrtek)
17 hodin
Liturgie sv. Jana Zlatoústého
5.
2. dubna 2019 (úterý)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (P. Jan Kotas)
5.
4. dubna 2019 (čtvrtek)
16:30 hodin
Velký kající kánon sv. Ondřeje Krétského
6.
9. dubna 2019 (úterý)
17 hodin
Liturgie předem posvěcených darů (P. Jan Kotas)
6.
11. dubna 2019 (čtvrtek)
17 hodin
Liturgie sv. Jana ZlatoústéhoNarozený bez otce z Matky a bez matky z Otce

Zjevení Páně (Bohojavlenije) v byzantském obřaduVe všech křesťanských tradicích Východu Zjevení Páně (Epifanie) oslavuje zjevení vtěleného Božího Slova - a to v trojičním a kristologickém kontextu. Liturgické texty shrnují základní tajemství křesťanské víry: trojiční tajemství, vtělení Božího Slova a vykoupení přijaté ve křtu - událost, která se slaví během velkého svěcení vody, které připomíná Kristův křest a křest každého věřícího křesťana.V byzantské tradici je Zjevení Páně (Epifanie) jedním z dvanácti velkých svátků. Má období předsvátku, které začíná 2. ledna, a svůj po-svátek, který končí 14. ledna. Tento čas chce ukázat, jak se církev, poslušná liturgii, připravuje na slavení velké události spásy a jak ji prožívá osm dní, které zviditelňují plnost slaveného tajemství.
Hymnické texty večerních chval a jitřní (tedy oficiální večerní a ranní modlitby církve) pocházejí od velkých byzantských hymnografů, kteří žili v období od 6. do 9. století. Jedná se o Romana Sladkopěvce, Sofróna Jeruzalémského, Germána Konstantinopolského, Ondřeje Krétského, Jana Damašského, Josefa Hymnografa. Hymnické texty zdůrazňují úžas a obdiv Jana Křtitele a celého stvoření (andělů, nebeské klenby, vod Jordánu) nad tím, v jaké pokoře se zjevuje Kristus, když se odebírá přijmout křest. Jedním z nejvýznamnějších textů je velké svěcení vody, které se slaví na konci večerních chval (večerňa) nebo na konci božské liturgie, přičemž voda se světí obvykle v křestním prameni (tedy ve křtitelnici) chrámu. Modlitba je připisována sv. Sofrónovi Jeruzalémskému, je dlouhým textem, který představuje samostatný obřad.
Po zpěvu troparu pokračuje obřad velkého svěcení vody více čteními ze Starého a Nového zákona: jedná se o tři úryvky z proroka Izaiáše (35, 1-10; 55, 1-13; 12, 3-6), potom o úryvek z listu svatého apoštola Pavla Korinťanům (1 Kor 10,1-4) a nakonec o úryvek z Markova evangelia (9,1-11). Následují prosby přednášené jáhnem se vzýváním Ducha, aby posvětil vodu, aby se tato stala pramenem odpuštění, očištění a nového života pro pokřtěné: "Aby tato voda byla posvěcená působením, mocí a příchodem Svatého Ducha. Aby nadpodstatná Trojice očistila tuto vodu. Abychom mohli být osvíceni světlem poznání a zbožnosti příchodem Ducha. Aby se tato voda mohla stát darem posvěcení, očištěním od hříchů na uzdravení duše i těla. "
Modlitba posvěcení vody začíná první částí, ve které kněz chválí božskou Trojici, podobně jako v eucharistické anafoře: "Trojice nadpodstatná, nejdobrotivější, nejbožštější, nejvšemohoucnější, nejprozřetelnější, neviditelná, nepochopitelná, stvořitelská, nezrozená dobroto, nedosažitelné světlo." Modlitba se pak obrací přímo na Krista tituly, které jasně naznačují kontext chalkedonského sněmu: "Oslavujeme tě, Pane, milující člověka, všemohoucí, věčný králi, jednorozený Synu, narozený bez otce z matky a bez matky z otce. V předchozím svátku jsme tě viděli jako dítě, v tomto svátku tě zase vidíme jako Dokonalého, když ses nám zjevil jako náš dokonalý Bůh. "
Text modlitby posvěcení vody pokračuje výčtem spásonosných událostí slavených ve svátku. Ve dvaceti čtyřech zvoláních, které začínají slovem "dnes", text modlitby nejen popisuje události, které se staly v dějinách spásy a dnes jsou připomínány, ale slovo "dnes" přijímá moc zpřítomnit tyto události ve slavení a v životě církve: "Dnes milost Svatého ducha v podobě holubice sestoupila na vody. Dnes se nestvořeného z jeho vůle dotýkají ruce stvoření. Dnes se břehy Jordánu Pánovou přítomností proměňují na lék. Dnes jsme osvobozeni z temnoty a záříme světlem božského poznání. "Potom kněz následujícími větami, které přednáší třikrát, úpěnlivě prosí o posvěcení vody:" Velký si, Pane, a zázračné jsou tvé skutky a žádná slova nejsou dostatečná na oslavu tvých zázraků. Ty, Pane, králi a milující člověka, buď přítomen i nyní příchodem svého Ducha a posvěť tuto vodu. Ty sám i nyní, Pane, posvěť tuto vodu svým Duchem svatým. "
Když kněz dokončí modlitbu posvěcení vody, ponoří do vody oltářní ruční kříž ozdobený aromatickými bylinami, přičemž třikrát zpívá tropář svátku: "Při tvém křtu v Jordánu zjevila se, Pane, poklonyhodná Trojice. Otcův hlas ti vydal svědectví. Nazval tě svým milovaným Synem. I Svatý Duch v podobě holubice potvrdil pravdivost těchto slov. Svým zjevením si osvítil celý svět. Kriste Bože, sláva tobě. "Na konci věřící přicházejí políbit kříž a kněz je kropí svěcenou vodou, kterou si věřící pak podle tradice berou s sebou domů.
Na závěr bychom zdůraznili tři aspekty svátku: V první řadě je to zjevení božství v trojičním klíči: Kristův křest v Jordánu zjevuje Boží Slovo, ale zahrnuje také zjevení Otce a Svatého Ducha. Druhým momentem slavení je zjevení Kristova spásonosného díla, které se stává zjevným ve křtu a dovršuje se v jeho ponížení. Třetí aspekt je slavení Bohozjevení (Zjevení Páně), které znamená i zprostředkování poznání lidem o milosti (blahodati) svatého Ducha, která přichází prostřednictvím křestní vody.


Autor: o. Manel Nin, OSB
Překlad: o. Ján Krupa

Redakční úprava: Andrej Škoviera
Do češtiny převedl a upravil: o. Karel Soukal


Svatá liturgie v Českém rozhlase


Svatá liturgie v češtině v chrámu sv. Kosmy a Damiána v neděli 18. listopadu bude v 9.00h a to z důvodu přímého přenosu Českého rozhlas 3, stanice Vltava. Hlavním celebrantem bude Mons. ThDr. Ladislav Hučko, biskup – apoštolský exarcha.

O CHRÁMU

Kaple svatých Kosmy a Damiána je raně barokní kostel v areálu Emauzského kláštera (Na Slovanech) dnes sloužící k řeckokatolickým bohoslužbám. Původně římskokatolický svatostánek sloužil jako farní kostel někdejší samostatné obce Podskalí. Adresa objektu je Vyšehradská 49, Praha 2-Nové Město, někdy je uváděna též adresa Na Slovanech